Účetní auditing

Authors

Zita Drábková
Jindřiška Kouřilová

Synopsis

Audit v podniku má mnoho podob. Od auditu bezpečnosti prostředí (i to je auditovaná jednotka) po audit účetní, kterým se budeme dále v této publikaci zabývat. Audit znamená pro část klientů a velký okruh zúčastněných subjektů zajímajících se o dění v obchodní korporaci a státě určitou formu „značky kvality“ bez nutnosti pochybovat o prezentovaných informacích. Pro Corporate Governance (osoby pověřené správou a řízením společnosti) může znamenat audit mimo zajištění kvality i jakési „alibi“ vůči vlastníkům, respektive důkaz výsledků managementu prezentovaných na valných hromadách. V případě obou zúčastněných pozitivní vizitku pro okolí obchodní korporace.

 

Cover for Účetní auditing
Categories