Veřejná správa

Authors

Jaroslav Čmejrek
Jan Čopík

Synopsis

Veřejná správa v ČR je od zásadnı́ politické změny na přelomu 80. a 90. let neustále v pohybu, a dlouhou dobu střı́dala různé provizornı́ podoby. Musela se vyrovnávat s potı́žemi doprovázejı́cı́mi obnovenı́ demokracie na všech stupnı́ch politické vertikály, s přechodem k tržnı́ ekonomice, se změnami územnı́ho správnı́ho uspořádánı́ a členěnı́ státu, se zrušenı́m krajských a okresnı́ch národnı́ch výborů, s rozpa-dem československé federace, s drobenı́m obcı́. Potýkala se i se setrvačnostı́ v myšlenı́ lidı́, kteřı́ byli dlouhá léta formováni systémem centrálnı́ho direktivnı́ho řı́zenı́. Rozhodovacı́ mechanismy na mı́stnı́ i regionálnı́ úrovni trpěly neúplnou územnı́ hierarchiı́ státnı́ správy a samosprávy, nejasnými kompetenčnı́mi vztahy mezi jednotlivými institucemi a subjekty v rozhodovacı́m procesu. Dlouhou dobu panovaly nejasnosti ohledně vyššı́ch územnı́ch samosprávných celků. Otázka, zda ČR přejde k zemskému či krajskému zřı́zenı́, byla otevřená řadu let a pozdržela jak reformu územnı́ veřejné správy, tak přistoupenı́ ČR k některým mezinárodnı́m úmluvám, např. k Evropské chartě mı́stnı́ samosprávy. Veřejná správa ČR musela také dostát nárokům evropského integračnı́ho procesu. Přı́prava ČR na vstup do EU znamenala mimo jiné decentralizovat veřejnou správu, posı́lit jejı́ kontrolnı́ a koordinačnı́ mechanismy, vytvořit podmı́nky pro široké uplatněnı́ principu subsidiarity a dalšı́ch principů spojených s regionálnı́m rozvojem a s politikou hospodářské a sociálnı́ soudržnosti EU.
Učebnice veřejné správy je určena předevšı́m studentům Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicı́ch a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Je vhodná pro bakalářské a magisterské studijnı́ obory v prezenčnı́ i kombinované formě studia, včetně kurzů celoživotnı́ho vzdělávánı́. Učebnici mohou využı́t i studenti, kteřı́ se připravujı́ na státnı́ závěrečné zkoušky.

Cover for Veřejná správa
Categories