Veřejná správa

Authors

Jaroslav Čmejrek
Jan Čopík

Synopsis

Veřejná správa v ČR je od zásadní politické změny na přelomu 80. a 90. let neustále v pohybu, a dlouhou dobu střídala různé provizorní podoby. Musela se vyrovnávat s potížemi doprovázejícími obnovení demokracie na všech stupních politické vertikály, s přechodem k tržní ekonomice, se změnami územního správního uspořádání a členění státu, se zrušením krajských národních výborů, s rozpadem československé federace, s drobením obcí. Potýkala se i se setrvačností v myšlení lidí, kteří byli dlouhá léta formováni systémem centrálního direktivního řízení. Rozhodovací mechanismy na místní i regionální úrovni trpěly neúplnou územní hierarchií státní správy a samosprávy, nejasnými kompetenčními vztahy mezi jednotlivými institucemi a subjekty v rozhodovacím procesu. Dlouhou dobu panovaly nejasnosti ohledně vyšších územních samosprávných celků. Otázka, zda ČR přejde k zemskému či krajskému zřízení, byla otevřená řadu let a pozdržela jak reformu územní veřejné správy, tak přistoupení ČR k některým mezinárodním úmluvám, např. k Evropské chartě místní samosprávy. Veřejná správa ČR musela také dostát nárokům evropského integračního procesu. Příprava ČR na vstup do EU znamenala mimo jiné decentralizovat veřejnou správu, posílit její kontrolní a koordinační mechanismy, vytvořit podmínky pro široké uplatnění principu subsidiarity a dalších principů spojených s regionálním rozvojem a s politikou hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Učebnice veřejné správy je určena především studentům Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Je vhodná pro bakalářské a magisterské studijní obory v prezenční i kombinované formě studia, včetně kurzů celoživotního vzdělávání. Na EF JU v Českých Budějovicích učebnici využijí na bakalářském stupni studenti oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu, na magisterském stupni pak studenti oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova. Na PEF ČZU v Praze je učebnice určena studentům bakalářských i magisterských studijních oborů Veřejná správa a regionální rozvoj a Hospodářská a kulturní studia. Učebnici mohou využít i studenti, kteří se připravují na státní závěrečné zkoušky.

Cover for Veřejná správa
Categories