Operační analýza

Authors

Jana Friebelová

Synopsis

Metody operační analýzy jsou účinným nástrojem rozhodování v jakékoliv oblasti lidské činnosti. Předpokladem pro využití matematických metod je možnost zobrazit uvažovaný problém pomocí matematického modelu. Řešení rozsáhlejších úloh vyžaduje jak znalosti vhodných postupů a metod pro rozhodování, tak znalosti problematiky, již se rozhodování týká, a v neposlední řadě využití vhodného software.

Předložená učebnice je určena zejména pro studenty EF JU oboru Obchodní podnikání, Účetnictví a finanční řízení podniku a Řízení  ekonomika podniku. Z toho důvodu jsou v ní obsaženy pouze ty části oboru, které korespondují se sylabem stejnojmeného kurzu.

Učebnice je členěna do dvou základních celků - Lineární programování a Síťová analýza. Obě tyto části jsou členěny na subkapitoly. Učebnice obsahuje i dvě přílohy (Softwarová podpora a Tabulka hodnot distribuční funkce normálního normovaného rozdělení).

Cover for Operační analýza
Categories