Ekopolitika a ekonomika životního prostředí

Authors

Zuzana Dvořáková Líšková
Eva Cudlínová

Synopsis

Řešení environmentálních problémů se stalo poprvé aktuální v 60. letech minulého století v souvislosti s očividnou degradací životního prostředí způsobenou rychlou industrializací. Znečištění ovzduší a vody, stejně jako neregulované ukládání odpadů, představovalo evidentní a snadno pozorovatelné škody na životním prostředí, které měly přímou vazbu na obavy společnosti z jejich dopadu na lidské zdraví. Takto chápaná problematika životního prostředí vycházela z hodnotového postoje zvaného ekologie blahobytu člověka (human welfare ecology), který má své kořeny v moderním antropocentrickém industriálním paradigmatu. Zpočátku byly problémy degradace životního prostředí chápány jako lokální znečištění, které lze řešit environmentální politikou a regulací na úrovni jednotlivých států. V současnosti se, především vlivem globalizace ekonomiky, staly problémy, spojené se znečištěním životního prostředí a čerpáním přírodních zdrojů, globálními, které vyžadují nadnárodní řešení. Tato kapitola vymezuje základní pojmy, jako jsou ekopolitika, ekonomika a životní prostředí, které jsou důležité pro pochopení jejich vzájemných vazeb a významu pro environmentální politiku, uvádí základní přístupy k ochraně životního prostředí. 

Cover for Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
Categories